وي يکي از وقايع نگارهاي تاريخ عاشوراست. بعضي از اخبار در رابطه با وقايع قيام مختار از زبان وي نقل شده است.
برچسب ها : دانشنامه عاشورا, راویان عاشورا, ابومفلس ليثي